• Български
  • English
  • Русский

 

Съобщение за получен текст на И.В.Голубович/Е.С.Петриковская

С нескрито удоволствие споделяме, че усилията ни да създадем едно сподвижническо общество започват да се забелязват в общността на хората, интересуващи се от разработваната тема. И както многократно сме посочвали, хроничният недостиг на информация за идеите и текстовете на други колеги, е едно от най-обезкуражаващите препятствия пред изследователя в България. Това съображение, както и забележителната отзивчивост и добронамереност, които срещаме в общуването с преподаватели от Одеския национален университет /между другото, подкрепили ни още преди старта на сайта/, ни подсети за една възможност да организираме обмен на текстове.

С това съобщение слагаме началото. Известяваме всички интересуващи се, че получихме в електронен вид статията: "Научно-исследовательский и образовательный  центр имени Г. В. Флоровского в Одессе и традиции историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета" на  проф. д-р (на философските науки) Ина Владимировна Голубович и доц. д-р (на философските науки) Елена Сергеевна Петриковска.

На хартиен носител публикацията има следните библиографски данни:

Голубович И. В., Петриковская Е. С. Научно-исследовательский и образовательный  центр имени Г. В. Флоровского в Одессе и традиции историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета"//В: Сб. Русская философия: история, методология, жизнь [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. / Об-во рус. фил. при Укр. фил. фонде, Полтавский нац. тех. ун-т  имени Ю. Кондратюка; Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины; Центр гумм. образ. НАН Украины; Сектор философии рус. фил. Ин-та философии РАН; Укр. Акад. Русистики. – Полтава: ООО «АСМИ», 2011.  – С. 881 – 891. – («Украинский журнал русской философии. Вестник общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 10).

На всички, които се интересуват, сме готови да изпратим предоставения ни от авторите текст. Можете да ни пратите съобщение от контактната форма на сайта.

28.07.2012 г.